Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Grazing in floodplains
U bevindt zich hier:

Grazen voor veiligheid en natuur in het rivierengebied

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek hebben we, in opdracht van het Kennisnetwerk OBN, gegevens over begrazing van uiterwaarden geanalyseerd. Het doel was te bepalen of begrazingsbeheer een geschikt beheerinstrument is om hoogwaterveiligheid te garanderen en gelijktijdig natuurwaarden te behouden.

 

Vanwege de hoogwaterveiligheid moet de ruwheid van vegetatie beperkt blijven

Bij het beheer van uiterwaarden ligt de focus steeds meer op hoogwaterveiligheid. De ruwheid van de vegetatie moet beperkt blijven om opstuwende werking bij hoogwaterstanden te voorkomen. De beheerders maken hierover gedetailleerde afspraken met Rijkswaterstaat. Zij vragen zich echter af of begrazing wel voldoende is om aan deze afspraken te kunnen voldoen en of bij het beheer dat hiervoor nodig is, de natuurdoelen wel overeind blijven. Omdat de komende jaren veel heringerichte uiterwaarden opgeleverd worden en bovendien het programma Stroomlijn over het hele rivierengebied uitgerold wordt, is het zowel voor Rijkswaterstaat als de terreinbeheerders belangrijk te weten hoe ze zo effectief mogelijk de verschillende doelstellingen kunnen realiseren. 

Fase 1: analyse op basis van bestaande kennis

Op basis van bestaande kennis is een eerste analyse uitgevoerd om deze vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van monitoringsdata en modelanalyses is bekeken wat de effecten van begrazing zijn op vegetatieruwheid en op verschillende natuurwaarden en wat hierbij sturende factoren zijn.

De inzichten uit dit rapport zijn bedoeld als opstap naar fase 2, waarin we met gericht veldonderzoek de gevonden relaties verder willen ontrafelen om beter grip op het vegetatiebeheer in relatie tot hoogwaterveiligheid te krijgen. Hierin willen we bijlvoorbeeld met zenderonderzoek bekijken hoe de dieren gebruik maken van de verschillende terreindelen en hoe hierin gestuurd kan worden.

Het rapport is samengesteld door Bureau Waardenburg, Rijksuniversiteit Groningen en het NIOO en beschikbaar op de site van Natuurkennis.nl, download hier het rapport

Als u meer wilt weten over begrazing in de uiterwaarden kunt u contact opnemen met: